Celé stanovisko a otázky k vyšetrovaniu podozrenia z korupcie na ÚŠP GP SR

Na žiadosť Daniela Lipšica zverejňujem celé jeho stanovisko vrátane predchádzajúcej komunikácie s tlačovým oddelením Generálnej prokuratúry.

Celé stanovisko a otázky k vyšetrovaniu podozrenia z korupcie na ÚŠP GP SR
Ilustračné foto - The Climate Reality Project / Unsplash
Ako vyšetrili podozrenie z korupcie na ÚŠP? Prokurátorov nevypočuli, hotovosť prehliadli
Obhajkyňu, prokurátorov ani zubárku špeciálneho prokurátora nevypočuli. Vyšetrovateľka nevidela súvis ani s nákupom striebra advokátmi, ktoré viedlo k rýchlym výberom hotovosti.

Otázky z 24. 6. 2024, 13:05 hod.:

„Dobrý deň,

obraciam sa na Vás s otázkami na pánov Lipšica a Šúreka.

Všetky otázky súvisia s vecou [spisová značka] a [spisová značka].

Uvedená vec sa týka preverenia podozrenia z korupcie na ÚŠP GP SR v súvislosti s vyšetrovaním kauzy Mýtnik. Preverovanie bolo začaté na základe úradného záznamu, ktorý 5. 5. 2022 spísal špeciálny prokurátor. Obsahom tohto úradného záznamu je informácia, že pán Lipšic podstúpil toho dňa zubné ošetrenie, pričom v zázname menovaná zubárka ho informovala, že ju deň predtým kontaktoval iný jej pacient (Michal Suchoba, ktorý je spolupracujúcou osobou v kauze Mýtnik) a povedal jej (Suchoba zubárke), že jeho obhajkyňa Jana Valková od neho (Suchobu) žiada vysoké finančné čiastky, ktoré sú vyplácané pánovi Lipšicovi (tak je to uvedené v úradnom zázname – pán Suchoba kontakt so svojou zubárkou týkajúci sa údajnej korupcie na ÚŠP GP SR vo výpovedi v tejto veci opisuje trochu inak). 

Špeciálny prokurátor túto informáciu následne poskytol dozorovému prokurátorovi kauzy Mýtnik pánovi Repovi. 

Preverovanie úradného záznamu dozoroval pán Šúrek s tým, že ho viedla vyšetrovateľka Mýtnika. Vyšetrovateľka vypočula pána Suchobu, zadovážila bankové informácie a uznesením z 27. 10. 2022 podľa § 197 ods. 1 písm. d) Tr. poriadku úradný záznam pána Lipšica ako trestné oznámenie odmietla. 

Vyšetrovateľka mala k dispozícii aj vybavenie dožiadania z Tatra banky, ktorého obsahom boli o. i. záznamy o bezhotovostných prevodoch vysokých súm z účtu AK Valková & Partners na účet spol. Port of Comp. Niektoré z týchto prevodov boli označené poznámkou „strieborné mince“. Vyšetrovateľka však v uznesení o odmietnutí konštatuje, že neboli zistené žiadne podozrivé transakcie, ktoré by indikovali korupčnú trestnú činnosť.

Prípisom zo 7. 7. 2022 predseda senátu 7T ŠTS Ján Hrubala v trestnej veci Mýtnik (obž. Brhel a spol.) zaslal prokurátorovi Repovi na vyjadrenie podanie obhajoby z predchádzajúceho dňa, ktorého obsahom bolo zhrnutia dôverných materiálov bankovej a daňovej povahy, pričom v podaní sa o. i. konštatuje: „Z materiálov ďalej vyplývajú rôzne finančné transakcie, ktoré sa dajú zosumarizovať tak, že (pán Suchoba) zaplatil za právne služby (...) 600-tisíc eur, pričom väčšia časť finančných prostriedkov bola prevádzaná na účet spoločnosti Port of Comp (v súčasnosti už presídlená do iného členského štátu EÚ so zmenou konateľa), ktorá ich z bankového účtu ihneď po pripísaní čiastky vybrala (bankomatové transakcie, výbery hotovosti z účtu a pod.). 

Prokurátor Repa žiadosťou z 11. 7. 2022 zaslal toto podanie vyšetrovateľke Mýtnika a táto sa k nemu vyjadrila listom z 13. 7. 2022, teda tri a pol mesiaca pred odmietnutím úradného záznamu pána Lipšica. Napriek tomu, že pri preverovaní tohto úradného záznamu jej „vyskočili“ transakcie medzi AK pani Valkovej a firmou Port of Comp, tak tieto si nevšimla ani potom, čo bola na ne vyslovene upozornená preposlaným podaním obhajoby zo 6. 7. 2022, že v dôsledku týchto transakcií so striebornými mincami došlo k výberom hotovosti. Sama vyšetrovateľka v uznesení o odmietnutí úradného záznamu pritom výberom hotovosti priznáva relevanciu v tom zmysle, že ak by nejaké boli, tak by asi ďalej preverovala podozrenie z korupcie, ale konštatuje, že žiadne neboli.

p. Lipšic

Koľko podobných úradných záznamov týkajúcich sa údajnej korupcie na ÚŠP GP SR ste spísali a odstúpili kolegom na preverenie? 

Prečo ste vec pridelili na vybavenie pánovi Šúrekovi? 

Od zubárky ste sa poňali podozrenie, že v súvislosti s kauzou Mýtnik môže na ÚŠP dochádzať ku korupcii. Vy ste úradný záznam dali na vedomie dozorovému prokurátorovi kauzy Mýtnik. Neskoršie preverovanie viedla vyšetrovateľka kauzy Mýtnik. Prečo ste to takto vnímali v poriadku? Predsa ak by to podozrenie bolo reálne, tak práve dozorový prokurátor a vyšetrovateľka kauzy Mýtnik by boli vo veci vypočúvaní prinajmenšom ako svedkovia.

p. Šúrek

Prečo ste považovali za vhodné, aby tento úradný záznam preverovala vyšetrovateľka Mýtnika, ak sa podozrenie týkalo práve korupcie súvisiacej s vedením trestného stíhania v kauze Mýtnik?

Ďakujem.

S pozdravom,

Adam Valček“

24. 6. 2024 okolo 14:00 hod. Generálna prokuratúra sprostredkovala odpovede prokurátora Michala Šúreka:

„Pretože už nedisponujem predmetným spisom a od daného momentu uplynulo dlhšie časové obdobie, tak sa neviem vyjadriť k prinajmenšom špekulatívnej a účelovej otázke. Nie je mojím záujmom odpovedať v rovine domnienok.“

24. 6. 2024, krátko pred 14:00 hod., bol autor kontaktovaný hovorkyňou Generálnej prokuratúry SR s otázkou od Daniela Lipšica, odkiaľ autor článku disponuje informáciu, že jeho (D. Lipšica) úradný záznam pridelili prokurátorovi Michalovi Šúrekovi priamo D. Lipšic. Na to autor písomne reagoval e-mailom z 24. 6. 2024 o 14:29 hod.:

„Dobrý deň, 

vychádzal som zo skutočnosti, že úradný záznam pána Lipšica je už číslovaný a má poradové číslo 1, pričom druhou listinou v spise je prípis o odstúpení úradného záznamu pánom Šúrekom na NAKA PPZ. Pokynový lístok sa síce nečísluje (čl. 2 ods. 15 registratúrneho poriadku), ale spisy sa zakladajú na pokyn vedúceho prokurátora (čl. 14 ods. 2) – z toho postupu teda vyplýva, že pred spísaním úradného záznamu došlo k interakcii medzi špeciálnym prokurátorom a jeho kolegami o tom, kto túto vec dostane do dozoru – čiže v zásade asi došlo k verbálnemu prerozprávaniu obsahu toho, čo sa neskôr stalo obsahom úradného záznamu, k rozhodnutiu o pridelení veci (zjavne samotný úradný záznam nebol podnetom na založenie spisu, keďže ten už na sebe má spisovú značku spisu) a následne, keď už spis vznikol, tak pod jeho značkou pán Lipšic spísal úradný záznam. 

Uvedené by mi nenapadlo, ak by ten úradný záznam nebol číslovaný. Samozrejme, teraz keď tie myšlienky dávam „na papier“, tak áno, môžem sa mýliť a je rovnako pravdepodobné to, čo naznačuje pán Lipšic, že vec neprideľoval on, ale pred pridelením veci a založením spisu došlo k verbálnej komunikácii medzi ním a jeho zástupcom a jeho zástupcom a pánom Šúrekom. V takom prípade tú jednu otázku aktualizujem teda tak, že znie - ako sa táto vec prideľovala (prečo bol skôr spis ako úradný záznam a s kým teda pán špeciálny prokurátor komunikoval pred vznikom úradného spisu o tomto prípade/jeho skúsenosti ) a kto určil pána Šúreka ako dozorového prokurátora.

Ďakujem.“

Následne, 25. 6. 2024 o 13:12 hod., došlo k sprostredkovaniu stanoviska Daniela Lipšica, ktorý požiadal o jeho zverejnenie v plnom znení:

„Po informácii od mojej zubnej lekárky dňa 5. 5. 2022 som okamžite konal presne tak, ako by mal konať každý prokurátor pri získaní obdobného typu informácie. Po príchode na ÚŠP mi trestná kancelária pridelila spisovú značku (registra Gn) a následne som spísal úradný záznam. O uvedenej informácii som informoval dozorového prokurátora kauzy „Mýtnik“, keďže osoba Ing. M. S. bola v danej veci trestne stíhaná. Z uvedeného dôvodu som poskytnutie tejto informácie dozorovému prokurátorovi otvorene a transparentne uviedol v mojom úradnom zázname.

Domnievam sa, že pre osoby nezávislých novinárov, ktorí nepíšu na objednávku niektorej z procesných strán, je transparentnosť dôležitou hodnotou, a mala by byť preferovanou alternatívou pred štýlom „kabinetnej justície“.

Rád by som veril, že aj v súčasnosti pri podobnej situácii si takúto informáciu sudca, prokurátor, či policajt, nenechá pre seba alebo svojich kolegov, ale bude postupovať presne tak, ako som postupoval ja, teda vec odovzdá do trestného konania.

Otázka Adama Valčeka, prečo som pridelil vec na vybavenie JUDr. Michalovi Šúrekovi je zavádzajúca a klamlivá. Vec som nikdy nepridelil JUDr. Michalovi Šúrekovi, keďže v danej veci smerovalo podozrenie voči mojej osobe – aj keď na základe môjho úradného záznamu.

Vec bola pridelená vedúcim prokurátorom, ktorý ma v tom čase zastupoval, avšak predpokladám, že bola pridelená príslušnému riaditeľovi odboru ÚŠP, ktorý ju až následne pridelil dozorovému prokurátorovi. Taký bol štandardný postup na ÚŠP. Inými slovami, na rozdiel napríklad od Generálnej prokuratúry SR, nové trestné veci neboli prokurátorom prideľované priamo špeciálnym prokurátorom, ale riaditeľmi odborov. Výnimku tvorili len tie nové veci, ktoré bezprostredne súviseli s trestnou vecou, ktorú už mal v dozore konkrétny prokurátor (čo nebol tento prípad).

Je však smutným svedectvom doby, že novinári spriaznení s obhajobou vo viacerých profilových kauzách, majú v súčasnosti zrejme neobmedzený prístup k spisom na NAKA, aby tak mohli manipuláciou rôznych informácií ďalej posilňovať mediálnu obhajobu obžalovaných osôb.

Vo vzťahu k prideleniu danej veci na ÚŠP preto nepochybujem, že novinári, ktorí sa angažujú v prospech obhajoby oligarchov si v súčasnosti budú vedieť „zabezpečiť“ aj pokynový lístok z dozorového spisu prokuratúry.“

Krátko na to, 25. 6. 2024 o 13:33 hod., autor položil Generálnej prokuratúre doplňujúce otázky nasledujúcim e-mailom:

„Dobrý deň,

oceňujem duchaplnosť stanoviska (myslím to úprimne, nie sarkasticky). Samozrejme, uvedenú prosbu budem rešpektovať, hoci nie je štandardom ani medzi novinármi údajne spriaznenými s obhajcami niektorých spolupracujúcich osôb a prokurátormi bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry. Ale odpovedám pre iné, nie aby sme sa ďalej milo podpichovali. 

1/ Rozumiem správne, že predpoklad, ktorý pán Lipšic prezentuje v odpovedi („Vec bola pridelená vedúcim prokurátorom, ktorý ma v tom čase zastupoval, avšak predpokladám, že bola pridelená príslušnému riaditeľovi odboru ÚŠP, ktorý ju až následne pridelil dozorovému prokurátorovi“), znamená, že vec podľa tohto predpokladu prideľoval pánovi Šúrekovi pán Repa ako riaditeľ príslušného odboru? 

2/ Otázka, prečo pán Lipšic vnímal v poriadku, že podozrenie týkajúce sa korupcie pri trestnom stíhaní Mýtnik riešila vyšetrovateľka Mýtnika a informoval o ňom prokurátora Mýtnika (teda osoby pripadajúce do úvahy prinajmenšom ako svedkovia, ak nie ako podozrivé) - pre ňu platí, že bez odpovede/bez komentára? 

Ďakujem.“

Toho istého dňa, 25. 6. 2024 o pred 14:00 hod. hovorkyňa Generálnej prokuratúry oznámila autorovi, že podľa M. Šúreka je jeho predpoklad nesprávny – pretože Ondrej Repa bol riaditeľom ekonomického odboru ÚŠP GP SR a korupcia pod neho nespadala. Následne o 14:34 hod. Generálna prokuratúra poskytla tieto doplňujúce odpovede D. Lipšica:

„1. Predpoklad redaktora je opäť mylný. Kolega M. Šúrek nepôsobil na odbore, ktorého riaditeľom bol JUDr. O.  Repa. Z týchto mylných „predpokladov“ pána redaktora mám pocit, že naratív svojho článku už má uzavretý, a potrebuje len formálnu reakciu protistrany. Takýmto spôsobom, a nepíšem to rád, postupujú novinári tvoriaci súčasť obhajobných tímov oligarchov.

2. O výbere vyšetrovateľa nemám, a nemohol som mať, žiadnu vedomosť. „Podozrivou“ osobou som bol na základe môjho vlastného úradného záznamu len ja sám.“